บริการของเรา

บริการงานนักสืบ

 • ตรวจสอบสืบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง
 • พิสูจน์สืบหาข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส
 • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เพจเจอร์ ยานพาหนะ
 • ตรวจสอบสืบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล
 • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
 • สืบหาหลักฐานหรือพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน
 • สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 • หาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
 • สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
 • ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
 • ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • พิสูจน์ทราบสืบการผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
 • สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย
 • สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • สืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
 • สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
 • ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
 • ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
 • สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย
 • สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • สืบจับตามหมายจับศาล
 • สืบทรัพย์บังคับคดี
 • สืบทะเบียนประวัติอาชญากร
 • รับประกาศสืบหาแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต
 • รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด
 • ตรวจสอบสืบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
 • สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
 • สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ